SŁOWNIK POJĘĆ INTERNETOWYCH

ADRES IP

Unikalny 32-bitowy adres numeryczny każdego komputera w sieci Internetu. Składa się z 4-bajtowych liczb, oddzielonych od siebie kropkami.

BANNER

W Internecie banner to graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych, często będąca odnośnikiem do strony promowanego produktu. Najczęściej jest wykonany w technologii Adobe Flash. Animacje w formacie Adobe Flash wymagają, aby użytkownik miał zainstalowaną w systemie specjalną aktywną wtyczkę do ich odtwarzania.

BAZA DANYCH

Zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do ich gromadzenia i przetwarzania. Program taki nazywany jest "Systemem zarządzania bazą danych" (ang. DataBase Management System, DBMS).

BLOG

Od ang. weblog (sieciowy dziennik, pamiętnik) rodzaj strony internetowej, na której autor umieszcza datowane i wyświetlane kolejno wpisy. Blogi zazwyczaj posiadają system archiwizacji wpisów, system kategorii (tagów), możliwość komentowania wpisów przez czytelników, a także zestaw linków do polecanych przez autora blogów i innego rodzaju stron WWW. Ogół blogów, traktowany jako medium komunikacyjne, określa się mianem "blogosfery". Blog może być monotematyczny (np. blog polityczny) lub ogólny.

CMS (ang. Content Management System)

CMS - system zarządzania treścią. Jest to aplikacja internetowa lub ich zestaw, pozwalająca na łatwe utworzenie serwisu WWW oraz jego późniejszą aktualizację i rozbudowę. Kształtowanie treści i sposobu ich prezentacji w serwisie zarządzanym przez CMS odbywa się za pomocą prostych w obsłudze interfejsów użytkownika. Zazwyczaj są to strony WWW zawierające rozbudowane formularze i moduły.

CSS (ang. Cascading Style Sheets)

CSS - kaskadowe arkusze stylów. Jest to język służący do opisu formy prezentacji stron WWW. Został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. w celu odseparowania struktury dokumentu od formy jego prezentacji. Separacja ta zwiększa zakres dostępności witryny, zmniejsza zawiłość dokumentu i ułatwia wprowadzanie zmian w jego strukturze. Upraszcza także zmiany w renderowaniu strony w zależności od obsługiwanego medium (ekran, palmtop, dokument w druku, czytnik ekranowy). Stosowanie zewnętrznych arkuszy CSS daje możliwość zmiany wyglądu wielu stron na raz bez ingerowania w sam kod (X)HTML, ponieważ arkusze mogą być wspólne dla wielu dokumentów.

DOMENA

Domeny tworzą hierarchię, która pozwala katalogować komputery w sieci według pewnych kategorii, dzięki czemu adresy internetowe stają się uporządkowane. Ułatwia to poruszanie się w miliardach stron dostępnych w sieci. Każda z nazw domenowych może zawierać litery, cyfry lub znak '-', a wielkie i małe litery nie są odróżniane.

FLASH

Stanowi on standard grafiki wektorowej i animacji w sieci. Wyposażony jest w język skryptowy ActionScript. Wyniki pracy programu udostępniane są po zainstalowaniu plug-in, dzięki czemu Flash jest właściwie niewrażliwy na typ przeglądarki. Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) to program komputerowy przeznaczony do tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej. Powstałe pliki ".swf" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dokument internetowy, pozwalający czytelnikowi strony w interakcyjny sposób pobierać lub przesyłać informacje.

FORUM

Forum dyskusyjne to przeniesiona do struktury stron WWW forma grup dyskusyjnych, służąca do wymiany informacji i poglądów między osobami o podobnych zainteresowaniach, przy użyciu przeglądarki internetowej. Fora dyskusyjne są obecne w większości portali internetowych.

GIF (ang. Graphics Interchange Format)

GIF – format pliku graficznego z kompresją bezstratną. Pliki tego typu są powszechnie używane na stronach WWW, gdyż pozwalają na tworzenie animacji z paletą 256 kolorów i dwustanową przezroczystością. Wadą formatu GIF jest brak możliwości zapisu plików graficznych w formacie True color. Wady tej pozbawiony jest konkurencyjny format PNG.

HOSTING

Udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni. Polega na oddaniu do dyspozycji określonej pojemności dysku twardego, na której można przechowywać pliki tworzące treść stron internetowych i/lub udostępnienie przestrzeni dysku jako miejsca dla plików "leżących" w skrzynce mailowej. Usługodawca dba o stałe, poprawne działanie dysków i połączenie serwera z Internetem. Dobry dostawca hostingu powinien się troszczyć o:
1. dobry stan techniczny serwera i jego połączenia z Internetem,
2. ochronę danych klientów i ich kont,
3. ochronę danych zawartych na serwerach przed różnego typu atakami poprzez Internet.

HTML (ang. HyperTextMarkup Language)

HTML - język programowania (zwany też językiem opisu strony) zawierający zestaw specjalnych znaczników, za pomocą których można określić jednolity wygląd i układ każdego dokumentu HTML. Język ten podlega pewnym normom i standardom. Organizacją zajmującą się opracowywaniem norm i standardów związanych z językiem HTML jest World Wide Web Consorcium (W3C)

JavaScript

Obiektowy skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach WWW. Skrypty służą najczęściej do zapewnienia interaktywności poprzez reagowanie na zdarzenia, sprawdzania poprawności formularzy lub budowania elementów nawigacyjnych. Podczas wzbogacania funkcjonalności strony internetowej istotne jest, aby każdy element serwisu był dostępny po wyłączeniu obsługi JavaScriptu w przeglądarce.

JPEG

Standard kompresji statycznych obrazów rastrowych, przeznaczony głównie do przetwarzania obrazów naturalnych (zdjęć satelitarnych, pejzaży, portretów itp.), charakteryzujących się płynnymi przejściami barw oraz brakiem lub małą ilością ostrych krawędzi i drobnych detali.

MAILING

Reklama w postaci listów poczty elektronicznej w formie pliku tekstowego (.txt) lub graficznego (html) wysyłanych do użytkowników kont e-mail. Umożliwia szybkie i trafne dostarczenie przekazu reklamowego wybranej grupie odbiorców.

MySQL

Wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych.

OPTYMALIZACJA GRAFIKI

Polega na zapisaniu jej w pliku o stosunkowo najmniejszej objętości, zachowując jednocześnie najwyższą możliwą jakość.

PHP

PHP – obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania dynamicznych stron internetowych. Najczęściej stosuje się go do przetwarzania skryptów po stronie serwera WWW. Może być również używany z poziomu wiersza poleceń oraz w aplikacjach pracujących w trybie graficznym np. przy pomocy biblioteki GTK+.

PNG (ang. Portable Network Graphics)

PNG – rastrowy format plików graficznych oraz system bezstratnej kompresji danych graficznych. Został opracowany jako następca GIF.

REKORD

Rekord, zwany w niektórych językach strukturą to obiekt programistyczny (grupa danych takiego samego lub różnego typu) posiadający swoją ustaloną strukturę, oraz możliwość zmiany i odczytania jego elementów.

STRONA WWW (ang. Web page)

Dokument zapisany w formacie HTML, dostępny do powszechnego użytku w sieci Internetu poprzez przeglądarki WWW.

XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language)

Język służący do tworzenia stron internetowych ogólnego przeznaczenia. Jedną z największych zalet XHTML jest możliwość łączenia z innymi językami zgodnymi z XML, np. MathML czy SVG. Odbywa się to dzięki wykorzystaniu mechanizmu przestrzeni nazw XML.

XML (ang. Extensible Markup Language)

Rozszerzalny Język Znaczników. Jest to uniwersalny język formalny, przeznaczony do reprezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami. Znacząco przyczyniło się to do popularności tego języka w dobie Internetu. XML jest podzbiorem języka SGML, tj. każdy dokument XML jest też dokumentem SGML. XML jest rekomendowany oraz specyfikowany przez organizację W3C.